Algemene voorwaarden:

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult. •
 • Na een behandeling wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult duurt: 60 minuten tot 90 minuten (vervolgconsult) en 90 minuten (1e consult)

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 55,– per behandeling/consult van 60 minuten en € 70,– per behandeling/consult van 90 minuten. De kosten van een Eerste consult zijn € 70,–. Het tarief kan per eerst volgende kalenderjaar worden verhoogd.
 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie direct contant te worden betaald of na afspraak hierover binnen 7 dagen te zijn voldaan.
 • Client geeft indien gewenst toestemming tot het digitaal verzenden van de factuur.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen anders wordt de gereserveerde tijd voor het consult in rekening gebracht.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Aansprakelijkheid

 • De behandelingen bij natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel zijn geen vervanging voor reguliere medische begeleiding in welke vorm dan ook. Een behandeling bij een arts kunt u gewoon voortzetten. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Cliënten blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Het ondergaan van behandelingen is een vrije keuze.
 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Quasir Zorggeschil. Uw behandelaar kan u hierover informeren.
 • Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk per email (nga.corryvanbockel@upcmail.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk binnen twee weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, via de klachtenfunctionaris van de VBAG dan wel de geschilleninstantie, Quasir Zorggeschil, de geschillencommissie van Quasir Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website van de RBCZ: www.rbcz.nu, Zie Service & Contact: Een klacht indienen. Natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via de beroepsvereniging de VBAG/de koepel de RBCZ, de klachtenfunctionaris van de VBAG of de geschillencommisie van Quasir Zorggeschil dan informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie/gegevensbeheer

 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • M.i.v. 25-05-2018 is de AGV wet van kracht. Met het ondertekenen van de behandeloverkomst gaat u akkoord met de privacyverklaring.