Algemene voorwaarden:

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult. •
 • Na een behandeling wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult duurt: 60 minuten tot 90 minuten (vervolgconsult) en 90 minuten (1e consult)

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 55,– per behandeling/consult van 60 minuten en € 70,– per behandeling/consult van 90 minuten. De kosten van een Eerste consult zijn € 70,–. Het tarief kan per eerst volgende kalenderjaar worden verhoogd.
 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie direct contant te worden betaald of na afspraak hierover binnen 7 dagen te zijn voldaan.
 • Client geeft indien gewenst toestemming tot het digitaal verzenden van de factuur.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen anders wordt de gereserveerde tijd voor het consult in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 • De behandelingen bij natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel zijn geen vervanging voor reguliere medische begeleiding in welke vorm dan ook. Een behandeling bij een arts kunt u gewoon voortzetten. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Cliënten blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Het ondergaan van behandelingen is een vrije keuze.
 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van  het Nibig. Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk per email (nga.corryvanbockel@upcmail.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk binnen twee weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van het Nibig. Natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via het Nibig dan informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie/gegevensbeheer

 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • M.i.v. 25-05-2018 is de AGV wet van kracht. Met het ondertekenen van de behandeloverkomst gaat u akkoord met de privacyverklaring.