Klachtenregeling

 

  • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van  het Nibig. Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Klachtenregeling

  • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk per email (nga.corryvanbockel@gmail.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk binnen twee weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
  • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van het Nibig. Natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  • Wanneer u een klacht indient via het Nibig dan informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

VIM

Veilig Incidenten Melden is een onderdeel van de wet WGBO/Wkkgz. Het doel van deze wetgeving is om te leren van potentiële gevaarlijke situaties (incidenten). Een (bijna) incident hoeft niet gemeld te worden bij een overheidsinstantie zolang het niet tot ernstige consequenties heeft geleid bij de client. Een (bijna) incident dient wel genoteerd en besproken te worden met collega’s.
Natuurgeneeskundig advies Corry van Bockel heeft een werkwijze om (bijna)
incidenten vast te leggen en dient besproken te worden met collega’s.